Завршни работи во градежништвото
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УСЛУГИ

 
 
 
 
 
 

Поставување на водоводна и канализациона инсталација

 
Изведуваме водоводни и канализациони инсталации за станбени објекти, водоводни инсталации за приклучување на градска водоводна мрежа, водоводни цевки за ПП инсталации, изведба на санитарни јазли со монтажа на опрема, изведба на водовод и канализација во спуштен плафон под плоча, фекални и атмосферски канализациони цевки за станбени објекти и фекални и атмосферски канализациони цевки за поврзување на градска водоводна мрежа.
 
 
 
 
 
 

Браварски работи

 
Нашиот тим бравари се со големо искуство и знаење во својата работа потврденo со разни лиценци.
Обработкa на метал - сечење, виткање, заварување, обликување, бојадисување. Изработуваме брави, огради, врати, прозорци, порти, скали, настрешници и други производи.

Во процесот на изработката се користат браварски машини и алати.
 
 
 
 
 
 
 
 

Подополагачки и керамичарски работи

 
Изработка на подови и ѕидови од секаков вид на плочки од керамика, порцелан, гранит, мермер, камен, полна тула (гитер цигла).Лепење на керамички плочки и по принципот “плочка на плочка“, на подни и ѕидни плочки. Процесот на изведба се состои од поставување на бетонска кошулица, хидроизолација , поставување на плочки и фугирање кај санитарни јазли, бањи, базени, тераси, фонтани и сл.
 
 
 
 
 
 

Молерофарбарски работи

 
Груба декорација - глетување-пополнување на големи и мали нерамнинии вдлабнатини на ѕидови и плафони.

Фина декорација на ѕидови и плафони - бојадисување на малтерисани или глетувани површини со бел поликолор или со боја во различни нијанси, како и фарбање со мрсна боја каде што налага просторот, вклучувајќи и фарбање на дрвени врати и прозорци.