Завршни работи во градежништвото
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОРТФОЛИО

 
 
 

КОМПЛЕТНА ИЗВЕДБА НА ХОТЕЛ КАРПОШ

 
 
Започна со рушење на стариот и дотрајан објект (дрвена барака) и припрема на теренот - околчување за изведба на комплетно нов објет по светски стандарди и критериуми.

По машинскиот ископ на теренот и изведбата на армирано бетонската конструкција започнавме со ѕидање на фасадни и преградни ѕидови, потоа изработка на цементни кошулки со претходно поставена звучна и топлотна изолација и малтерисување на претходно изведените ѕидови, по изведбата на цементните кошулки и малтерисувањето следуваше поставување на подни и ѕидни ќерамички плочки, глетување и молерисување на ѕидните површини и изведба на плафони од гипскартон.

При изведба на работите во објектот паралелно се решаваше и партерот, изведба на ограда од ковано железо, поставување на бекатон и подни керамички плочки. По 9 месеци како призвод добивме Хотел од висока категорија со прекрасен иизглед.
 
 
 
 
 

UNIVERSITY NEW YORK IN SKOPJE

 
 
Дотрајаниот и стар хотелски комплекс Сарај е комплетно реконструиран И пренаменет во универзитет од светски рамки, за кој беше потребна комплетна реконструкција на стариот објект.

Комплетна демонтажа на старите прзори, врати, санитарии, кровна покривка и слично. Објектот беше комплетно демонтиран и расчистен, со рушење на некои преградни ѕидови и изведба на нови ја поставивме крајната основа И распоредот на просториите на денешниот изглед на универзитетот, со поставувањето на новите прозори, санацијата на фасадата И комплетно новата кровна покривка И конструкција го добивме новиот надворешен изглед, во внетрешноста на комплексот се изведе комплетно нова кујана, санитарни јазли И други помошни простории.

При изведба на комплексот ги опфативме сите позиции од областа на градежништвото, подополагачки работи, ѕидарски, ќерамичарски, инсталатерски, молерофарбарски, гипскартонски И браварски работи. Оградувањето на објектот со ограда од ковано железо и бетонски парапет го завршивме и заокруживме комплексот Сарај - New York Универзитет во Скопје.
 
 
 
 
 
 

РЕКОНСТРУКЦИИ ВО ХОТЕЛ HOLIDEY INN

 
 
Во еден исклучително кратотк рок во фоајето на Хотелот “Holiday Inn” беше комплетно демонтиран стариот мермерен под и старата цементна кошулка. Пред поставување на новиот под се изведе нова цементна кошулка за нивелирање и припрема за новиот мермерен под, истиот се редеше по претходно пратена шема од добавувачот на затворена фуга за да добиеме една целина и уникатен изглед на подот.
 
 
 
 
 

ИНДИВИДУАЛЕН СТАНБЕН ОБЈЕКТ ВО НАС.БАРДОВЦИ - СКОПЈЕ ДЕМОНТАЖА НА СТАРИ ПЛОЧКИ ОД БАЗЕНОТ И ПОСТАВУВАЊЕ НА НОВИ МОЗАИК ПЛОЧКИ

 
 
 
 
 

ХОТЕЛ БЕЛВИ

 
 
 
 
 
 

НАСТЕЛ ТАФТАЛИЏЕ

 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНО БЛОК

 
 
 
 
 
 

VILA PAVIA